Projektowanie

Wykonujemy projekty szeroko rozumianych układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, układów sterowania, sygnalizacji i rejestracji zakłóceń a w szczególności w zakresie:

- projektowanie układów EAZ sieci SN i WN,
- projektowanie układów EAZ generatorów i bloków energetycznych,
- obliczanie nastaw zabezpieczeń pól generatorów, transformatorów, linii SN i NN itp.
- projektowanie układów automatyki przełączania zasilań SZR/PPZ,
- projektowanie układów synchronizacji,
- projektowanie układów rejestracji zakłóceń i zdarzeń, układów centralnej sygnalizacji,
- projektowanie układów regulacji napięcia transformatorów,
- projektowanie układów pomiarowych energii elektrycznej.

Oferujemy również usługi w zakresie:

- analiz technicznych,
- doradztwa technicznego,
- opracowywaniu ofert technicznych.

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

&

 

Zrealizowaliśmy dla firmy Introl S.A. zadanie, którego przedmiotem była „Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe na gaz ziemny” w Elektrociepłowni Rzeszów. W ramach tej inwestycji wykonaliśmy prace projektowe:

- Wykonanie projektu obwodów pierwotnych wyprowadzenia mocy z transformatora BAT10 50MVA po stronie 110kV (przedpole transformatora, połączenia kablowe do pola nr 1 rozdzielni 110kV łącznie z doborem aparatury, fundamentami pod aparaturę, konstrukcjami wsporczymi, kanałami kablowymi itp.;
- Dobór transformatorów wraz z obliczeniami parametrów;
- Wykonanie projektu obwodów wtórnych  instalacji 110kV, dobór aparatury i projekt telemechaniki pola nr 110kV;
- Wykonanie projektu obwodów pierwotnych po stronie 11kV związanych z wyprowadzeniem mocy generatorów w szczególności: trasy kablowe od generatorów do rozdzielni, most szynowy miedzy transformatorem BAT 10 50MVA, a rozdzielnią 11kV,trasy kablowe do transformatora blokowego BAT20 i transformatora potrzeb własnych BFT10,
- Wykonanie projektu kompletnej rozdzielnicy 11kV;
- Wykonanie projektu obwodów pierwotnych po stronie 6kV związanych z zabudową generatorów w szczególności: trasy kablowe do istniejącej rozdzielnicy 6kV BCA z transformatorów BAT 20 i BFT10;
- Wykonanie dokumentacji obwodów wtórnych w zakresie zabezpieczeń poszczególnych generatorów oraz całego bloku wraz ze specyfikacją nastaw zabezpieczeń;
- Wykonanie dokumentacji i dobór układów pomiarowych energii dla nowo budowanego bloku w zakresie sieci SN i WN;
- Wykonanie dokumentacji układów synchronizacji bloku wraz z doborem aparatury;
- Wykonanie dokumentacji układów regulacji napięcia transformatorów rozdzielnic 11kV oraz 6kV (2pola);
- Wykonanie dokumentacji układów telemechaniki i telemetrii dla przesyłu danych wraz z doborem urządzeń;
- Opracowanie do wszystkich wymienionych dokumentacji projektów wstępnych;
- Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla wyżej wymienionego zakresu projektów;
- Uzgodnienia projektu w zakresie obwodów pierwotnych, wtórnych, zabezpieczeń, telekomunikacji, systemów transmisji danych i wymiany informacji z Operatorem Systemu Dystrybucji;
- Pomoc w opracowaniu i uzgodnieniu Instrukcji współpracy i Instrukcji ruchowej dla układu wyprowadzenia mocy generatorów z Operatorem Systemu Dystrybucji;
- Nadzór autorski.